Podmínky užívání, ochrana dat a právní upozornění

1. Rozsah použití
Užívání webových stránek (dále: "webové stránky") firmy MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. je přípustné výhradně podle těchto podmínek.

 

2. Výkony
MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. poskytuje na webových stránkách informace a dokumentaci ke čtení nebo stažení. MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. je oprávněn provoz webových stránek kdykoliv částečně nebo zcela zastavit. Vzhledem k vlastnostem internetu a počítačových systémů nepřebírá MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. žádnou záruku za nepřetržitou použitelnost webových stránek.

 

3. Práva na užívání informací, softwaru a dokumentace
MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. vyhrazuje uživateli nevýhradní a nepřenosné právo na užívání informací a dokumentace přenechaných prostřednictvím webových stránek v dohodnutém rozsahu nebo, pokud taková dohoda není uzavřena, v rozsahu, který odpovídá účelu zamýšlenému firmou MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. při jejich poskytování a přenechávání. Informace ani dokumentaci nesmí uživatel nikdy prodávat nebo pronajímat třetím osobám. Informace a dokumentace jsou chráněny autorským zákonem, mezinárodními smlouvami o autorském právu a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Uživatel musí tato práva respektovat, zejména nebude z informací ani dokumentace ani z jejich kopií odstraňovat abecedně číslicovou identifikaci, značky a záznamy o autorských právech. §§ 69a a další autorského zákona zůstávají nedotčeny.

 

4. Duševní vlastnictví
Bez ohledu na zvláštní ustanovení v bodu 4 těchto podmínek pro užívání nesmí být informace, značka a ostatní obsah webových stránek bez předchozího písemného souhlasu firmy MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. měněny, kopírovány, rozmnožovány, prodávány, pronajímány, užívány, doplňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem zužitkovávány. Kromě zde výslovně vymezených užívacích nebo jiných práv nejsou uživateli vyhrazena žádná další práva jakéhokoli druhu, zejména právo k názvu firmy a průmyslovým ochranným právům, jako jsou patenty, užitné vzory nebo značky, přičemž Rosenberg není povinen taková práva vyhradit.

 

5. Externí odkazy (hyperlinks)
Webové stránky mohou obsahovat odkazy (hyperlinks) na webové stránky třetích subjektů. MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. není odpovědný za obsahy těchto webových stránek ani nepovažuje tyto webové stránky a jejich obsahy za vlastní, protože MED Advisory Your Health Business Consultants s.r.o. informace na takových stránkách ani nekontroluje, ani nenese odpovědnost za obsahy a informace na nich uvedené. Jejich užívání provádí uživatel na vlastní riziko.

 

6. Odpovědnost za právní a věcné vady
Jestliže jsou informace nebo dokumentace přenechávány bezplatně, je odpovědnost za věcné a právní vady informací a dokumentace vyloučena, zejména z hlediska jejich správnosti, bezchybnosti, porušení ochranných a autorských práv třetích subjektů, úplnosti a/nebo použitelnosti, a to s výjimkou úmyslu nebo lstivého jednání. Informace na webových stránkách mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností produktů, které v konkrétním případě (např. z důvodu modifikace produktu) nemusí být vždy platné. Požadované výkonové znaky produktů musí být proto v konkrétním případě při nákupu dohodnuty samostatně.

 

7. Ochrana dat
Prostřednictvím našich webových stránek neregistrujeme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo emailové adresy) s výjimkou případů, kdy jsou nám tato data poskytována dobrovolně (např. při registraci, dotazech na názory, objednávkách).